S.C. CABRITUR S.R.L., cu sediul social în județul Suceava, comuna Rădășeni, sat Rădășeni, strada Constantin Brâncoveanu, numărul 4, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J33/948/2011 și cod fiscal RO29237693, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferă servicii poștale neincluse în sfera serviciului universal în spațiul intracomunitar, conform Ordonanței de Guvern nr.13/2013 privind serviciile poștale, aprobată prin Legea 187/2013 cu modificările și completările ulterioare și Decizia nr.2858/2007 a președintelui A.N.R.C.T.I., privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu următoarele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale:

1. Prevederi Generale

Prezentele Condiții Generale reprezintă termenii generali ai contractelor individuale încheiate între S.C. CABRITUR S.R.L. (denumită în continuare “Furnizorul”) și expeditorii, având ca obiect prestarea de către Furnizor a serviciilor poștale.

Părțile vor putea stabili, prin acordul lor, în condițiile speciale ale contractelor individuale pe care le vor încheia, orice alte clauze în legătură cu prestarea serviciilor poștale, cu respectarea prevederilor legale imperative.

2. Contractul de furnizare al serviciilor poștale

Contractul individual între expeditor și furnizor se consideră încheiat, fără a fi necesară întocmirea unui înscris, în condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale stabilite de Furnizor, la momentul acceptării trimiterii poștale în rețeaua poștală. Condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale pot fi consultate în orice punct de acces deservit de personal angajat sau contractat de furnizor. Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul părților, cu sau fără întocmirea unui înscris în acest sens, cu respectarea prevederilor legale imperative. Momentul acceptării trimiterii poștale în rețeaua poștală este momentul preluării trimiterii poștale de către personalul angajat sau contractat al Furnizorului . Prin preluarea de către personalul angajat sau contractat al Furnizorului a trimiterii poștale, Furnizorul recunoaște respectarea de către expeditor a condițiilor de acceptare a trimiterilor postale.

Contractul individual între expeditor și furnizor încetează în unul din următoarele cazuri:

a) prin predarea trimiterii poștale către destinatar (răspunderea părților subzistă acestui moment) sau returnarea acesteia la expeditor;
b) prin acordul părților;
c) la expirarea termenului de păstrare prevăzut în condițiile generale de furnizare a serviciilor poștale;
d) prin imposibilitatea fortuită de executare, timp de 6 luni, a contractului;

3. Condiții de acceptare și predare a trimiterilor poștale

Furnizorul acceptă trimiterile poștale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător (înveliș exterior opac, care să nu permită vizualizarea conținutului) și care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului,recomandat și al expeditorului în eventualitatea unui retur.

Totodată trimiterile poștale care conțin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaș, polistiren antișoc sau alt material care să atenueze șocul mecanic, precum și să aibă inscripția “Fragil” în mod vizibil afișată. Răspunderea privind modul de ambalare revine în totalitate expeditorului.

Electrocasnicele și electronicele de orice tip, și anume televizoare, monitoare, laptop-uri, calculatoare personale, cuptoare electrice, mașini de spălat, frigidere precum și oricare alt produs electric sau electronic care nu este în ambalaj original, nu se acceptă la transport sau se acceptă la transport pe răspunderea expeditorului și fără nici o garanție de transport din partea Cabritur s.r.l. privind integritatea respectivului produs.

Ambalajul și închiderea trimiterilor trebuie sa fie adaptate volumului, greutății și conținutului acestora,astfel încât să asigure protejarea acestora împotriva deteriorării dar și a inviolabilității trimiterii poștale.

Furnizorul se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile/etichete aplicate de expeditor și să acorde o atenție specială în manipularea și depozitarea trimiterilor poștale în cauză.

Trimiterile poștale nu trebuie să conțină:

- bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
- ambalaje ce prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau cu ambalaj transparent, care permite vizualizarea conținutului;
- bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
- bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, etc.

Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza preluarea trimiterilor poștale ce conțin bunurile descrise anterior, precum și trimiterile poștale care nu respectă condițiile de ambalare ale Furnizorului.

Expeditorul are obligația de a nu introduce în rețeaua poștală trimiteri poștale al căror obiect este interzis prin dispozițiile legale sau contravine politicii de transport a S.C. CABRITUR S.R.L..

Preluarea trimiterii poștale se realizează prin personalul angajat la punctele de lucru ale Furnizorului sau de la adresa indicată de expeditor prin curier. În momentul preluării, trimiterile poștale se vor cântări, măsura și greutatea ce se va lua în calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica și cea volumetrică.

Predarea trimiterii poștale se face la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală. În cazul imposibilității inițiale de predare către destinatar a trimiterilor poștale Furnizorul va înștiința destinatarul printr-un aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale și va păstra, la punctul de contact deservit de personal, în vederea predării, trimiterile poștale care nu au putut fi predate destinatarului, pentru o perioadă de 15 zile de la data avizării destinatarului, fără însă a percepe un tarif suplimentar.

4.Timpii de livrare si depozitare.

Timpul de livrare pentru o expediere nu va depăși 7 zile lucrătoare, indiferent dacă sunt trimiteri din sau înspre România. Furnizorul va returna trimiterea poștală clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel al AWB-ului de tur, dacă aceasta nu a putut fi predată destinatarului din următoarele motive:

- Adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nici o construcție unde trimiterea poștală să poată fi predată;
- Destinatarul/persoana autorizată să primească trimiterea poștală, nu a fost găsit(ă) la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
- Destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat primirea.

În ipoteza prevazută mai sus, dar și în oricare alt caz care nu se încadrează între cele trei menționate mai sus, Furnizorul va notifica destinatarul despre existența unei trimiteri poștale, punctul de lucru de la care o poate ridica și o va păstra timp de 15 zile la punctul de lucru, fără însă a percepe un tarif suplimentar. Trimiterile poștale care nu au fost predate destinatarului și nici returnate expeditorului vor fi păstrate timp de 9 luni în Depozitul CABRITUR din Rădășeni,str. Constantin Brâncoveanu, nr.4. Dacă în acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea poștală, aceasta va trece fără nici o notificare sau formalitate prealabilă , în proprietatea S.C. CABRITUR S.R.L. Pentru orice păstrare a trimiterii poștale la dispoziția expeditorului sau destinatarului , Furnizorul va percepe un tarif de 1 leu / zi , excluzând perioada de avizare de 15 zile pentru care nu se va percepe un tarif suplimentar.

Furnizorul răspunde pentru expedierile trimise prin serviciile de trimiteri poștale pe care le prestează. În cazul în care livrările nu sunt făcute în termenul declarat, din cauze imputabile lui, Furnizorul va despăgubi clientul prin returnarea tarifului încasat sau livrarea gratuita a trimiterii, după caz. Furnizorul nu-și asumă răspunderea cu privire la livrările efectuate cu întârziere din cauze neimputabile Furnizorului sau datorită apariției unor cazuri de forță majoră, cazuri fortuite etc. ( a se vedea Cap.10 Soluționarea reclamațiilor și răspunderea furnizorului.)

5. Limita maximă a valorii declarate, condiție de acceptare a trimiterilor cu valoare adăugată.

Pentru serviciul valoare declarată, limita maximă de acceptare la expediere a trimiterii poștale este de 20.000 Ron.

6. Zona în care se desfășoară serviciile poștale.

Furnizorul asigură servicii poștale intracomunitare, atât din România către alte state membre ale Uniunii Europene, cît și din state membre ale Uniunii Europene către România, asigurând livrarea acestora din urmă pe întreg teritoriul României prin intermediul sistemului propriu de distribuție sau prin intermediul altor operatori de servicii poștale autorizați.

7. Dovada identității/calității de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit personal.

Dovada identității/calității de reprezentant al expeditorului care depune trimiterea poștală la punctul de acces deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului, este actul de identitate.

8. Modalitățile de plată a serviciului poștal.

Prețurile serviciilor poștale prestate de către Furnizor sunt stabilite de către acesta în Tariful propriu sau vor fi agreate cu Expeditorul și menționate expres în condițiile speciale ale contractului individual încheiat cu Expeditorul. Prețurile stabilite în condițiile speciale ale contractului individual nu vor putea depăși nivelul celor indicate în Tariful propriu.

Plata serviciilor poștale efectuate se poate efectua atât de către Expeditor cât și de către Destinatar sau Terț în numerar sau prin transfer bancar, în condițiile și termenii stabiliți de Furnizor cu Utilizatorul. Moneda în care se face plata serviciilor poștale este RON pentru trimiterile poștale expediate din România, iar pentru trimiterile poștale expediate din alte state comunitare, plata se poate face atât în RON, Euro, cât și în Lire Sterline.

9. Condiții de calitate.

Furnizorul are obligația de a respecta standardele de calitate prevăzute de lege pentru serviciile din sfera serviciului pe care intenționează să le presteze, în măsura în care îndeplinirea acestor obligații nu este împiedicată de cazuri de forță majoră, caz fortuit ori din vina Expeditorului și/sau Destinatarului. Totodată Furnizorul are obligația de a asigura livrarea la Destinatari în termenele prevazute pentru fiecare serviciu în parte, în același timp livrarea va fi efectuată în condiții optime.

10. Soluționarea reclamațiilor și răspunderea furnizorului.

Furnizorul a stabilit un mecanism de soluționare a reclamațiilor simplu, transparent și accesibil, în special în ceea ce privește pierderea, distrugerea parțial, totală sau deteriorarea trimiterilor poștale precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor. Procedurile permit soluționarea echitabilă și promptă a reclamațiilor precum și un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale este de 6 luni și se calculează de la data depunerii trimiterii poștale. Furnizorul are obligația de a soluționa reclamația prealabilă în termen de maxim 3 luni de la data introducerii acesteia. Departamentul Relații cu Clienții confirmă reclamantului primirea reclamației, comunicând numărul sub care a fost înregistrată reclamația în registrul de reclamații prin aceeași modalitate prin care a fost transmisă sau prin modalitatea solicitată în mod expres de către reclamant în cerere( SMS, email, confirmare de primire scrisoare).

Expeditorul/destinatarul nemulțumit de serviciile oferite, poate formula o reclamație scrisă prin email, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , telefon 0753567567, sau prin orice serviciu poștal cu confirmare de primire la adresa Județul Suceava, comuna Rădășeni, sat Rădășeni, strada Constantin Brâncoveanu, numărul 4. Persoanele reclamante trebuie să depună/trimită Furnizorului toate documentele prin care își întemeiază pretențiile în vederea efectuării unor analize corecte și complete (copie scrisoare de transport (AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiză). Reclamațiile cu privire la deteriorare ambalaj, număr de trimiteri poștale ori greutatea acestora se fac individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte. Orice reclamație se va înregistra în “Registrul de Reclamații” și solicitantul va fi despăgubit în funcție de tipul serviciului ales, cu valoare declarată sau nedeclarată în termen de 30 de zile de la data soluționării favorabile a reclamației. În același timp, perioada compusă din termenul de analiză și comunicare a răspunsului la reclamație, pe de o parte, și cel de rambursare sau compensare a prejudiciului, pe de altă parte, nu va depăși perioada maximă de 3 luni de la data introducerii reclamației și înregistrării în Registrul de Reclamații.

Dacă reclamația este întemeiată, despăgubirea se acordă cash dacă solicitantul este persoană fizică și prin ordin de plată sau prin compensare dacă solicitantul este persoană juridică. Reclamația se va considera întemeiată dacă potrivit înțelegerii contractuale sau dispozițiilor legale Furnizorul este obligat să acorde despăgubiri. Furnizorul colectează și livrează trimiterile prin mijloace proprii , colaborează cu alți furnizori de servicii poștale ,dar răspunde față de clienți astfel:

- În caz de dispariție, furt sau distrugere totală sau parțială a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare nedeclarată Furnizorul acordă o despăgubire egală cu suma reprezentând de 10 ori tariful pentru furnizarea serviciului;
- În caz de dispariție, furt sau distrugere totală a trimiterilor poștale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarată Furnizorul acordă o despăgubire cu întreaga valoare declarată, dacă clientul plătește o taxă suplimentară de 10% din valoarea declarată în avans. În cazul în care clientul plătește taxa suplimentară de 10%, este despăgubit conform valorii declarate și trimiterea poștală despăgubită integral intră în custodia Furnizorului. Dacă expeditorul a declarat o valoare mai mica decât cea reală, despăgubirile se acordă la nivelul valorii declarate.
- Pentru cazurile mai sus menționate, în afara despăgubirilor prevăzute mai sus, se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii.
- În caz de dispariție, furt sau distrugere parțiala a trimiterilor poștale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarată, dacă clientul a plătit taxa suplimentară de 10% din valoarea declarată Furnizorul acordă o despăgubire egala cu valoarea corespunzătoare părții lipsă, distrusă sau deteriorată înscrisă în nota de inventar pentru trimiterile poștale depuse deschise și cu cotă parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată pentru trimiterile poștale depuse închise.
- SC CABRITUR SRL răspunde pentru trimiterile poștale internaționale conform acordurilor internaționale în domeniul poștal la care România este parte, exceptând situațiile când nu există astfel de acorduri, situație în care va răspunde conform legislației naționale.

În următoarele cazuri Furnizorul este exonerat de răspundere :

- Trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale;
- Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu excepția tarifului de asigurare.
- Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau a destinatarului.

Expeditorii răspund față de Furnizor pentru daunele rezultate din natura periculoasă a bunurilor care fac obiectul trimiterilor poștale.

 

 

 

Rețele sociale

Contact

Copyright © 2011-2021 Cabritur s.r.l.
Str. Constantin Brâncoveanu nr. 4
727460 Rădășeni - Suceava
CUI: RO29237693 Nr. R.C.: J33/948/2011
Protecția datelor - GDPR
Proudly made by ACI